انتخاب محصول


- 2 x X5570 Quad Core 2.93Ghz CPU
24GB RAM
2x450 GB HD, RAID-1
Dual Power Supplies
- 2 x X5670 Six Core 2.93Ghz CPU
24GB RAM
2x450 GB HD, RAID-1
Dual Power Supplies
- 2 x E5-2670 Eight Core 2.6Ghz CPU
32GB RAM
2x300 GB HD, RAID-1
Dual Power Supplies
- Mac Mini
i7 CPU
350GB SSD
8GB RAM
بارگذاری ...
خلاصه سفارش

بارگذاری ...


 فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (34.204.200.74) وارد شده است.