مرحله %s 1
انتخاب پکیج
مرحله %s 2
اختیارات دامنه
مرحله %s 3
پیکربندی
مرحله %s 4
تایید سفارش
مرحله %s 5
تکمیل سفارش

دسته بندی ها:


8 Core Dedicated Server - 2 x X5570 Quad Core 2.93Ghz CPU
24GB RAM
2x450 GB HD, RAID-1
Dual Power Supplies

12 Core Dedicated Server - 2 x X5670 Six Core 2.93Ghz CPU
24GB RAM
2x450 GB HD, RAID-1
Dual Power Supplies

16 Core Decidated Server - 2 x E5-2670 Eight Core 2.6Ghz CPU
32GB RAM
2x300 GB HD, RAID-1
Dual Power Supplies

MAC i7 Dedicated Server - Mac Mini
i7 CPU
350GB SSD
8GB RAM

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (34.204.191.145) وارد شده است.